آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 206,400,000 80,370,705,600 Rls. 2,476,800 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 27132000 قيرنفت 12,967,630 67,332,978,017 Rls. 2,074,820 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 6,287,671 9,177,886,965 Rls. 282,840 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 3,893,880,000 Rls. 120,000 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 17,299 3,367,524,980 Rls. 103,795 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 690,654 2,688,893,832 Rls. 82,878 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 13,017 2,533,491,885 Rls. 78,105 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 427,680 1,803,853,956 Rls. 55,599 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 97,680 794,832,843 Rls. 24,500 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 08071100 هندوا نه , تازه 117,500 571,863,300 Rls. 17,625 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,680 498,201,600 Rls. 15,353 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,390 496,834,606 Rls. 15,307 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 107,875 454,868,440 Rls. 14,024 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 08071100 هندوا نه , تازه 70,500 343,083,825 Rls. 10,574 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 19,000 291,996,000 Rls. 9,000 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 08071900 خربزه وهمانند 18,000 204,435,000 Rls. 6,300 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 157,702,140 Rls. 4,860 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 19,710 112,491,516 Rls. 3,468 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 12,000 77,865,600 Rls. 2,400 $
مجموع کل
175,173,390,105 ريال
مجموع کل
5,398,248 دلار
[1]