آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 27132000 قيرنفت 9,675,309 64,799,642,881 Rls. 1,996,749 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 27132000 قيرنفت 8,838,438 60,194,723,394 Rls. 1,855,436 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 256,075 7,477,271,348 Rls. 230,467 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 249,581 5,262,185,015 Rls. 162,227 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 183,446 5,251,657,734 Rls. 161,906 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 88,016 3,140,422,229 Rls. 96,814 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 84,320 1,904,509,914 Rls. 58,693 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 53,280 362,027,802 Rls. 11,155 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 335,251,281 Rls. 10,331 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 42,780 255,670,834 Rls. 7,883 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,320 199,335,936 Rls. 6,144 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 25202000 ک گچ 75,000 41,373,750 Rls. 1,275 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 15 15,174,115 Rls. 468 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5 1,298,320 Rls. 40 $
مجموع کل
149,240,544,553 ريال
مجموع کل
4,599,588 دلار
[1]