آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 16,906,951 114,527,883,095 Rls. 3,530,068 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 6,981,100 47,245,687,255 Rls. 1,456,087 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 1,207,972 35,266,941,721 Rls. 1,087,175 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 795,018 23,215,450,582 Rls. 715,517 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,251,919 17,321,991,871 Rls. 533,926 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,260,000 15,974,009,520 Rls. 492,240 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,027,350 12,499,205,976 Rls. 385,211 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 298,006 8,705,410,873 Rls. 268,205 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 437,740 6,109,471,966 Rls. 188,227 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 54,400 1,941,030,080 Rls. 59,839 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 59,640 832,026,380 Rls. 25,645 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 274,843,030 Rls. 8,470 $
مجموع کل
283,913,952,349 ريال
مجموع کل
8,750,610 دلار
[1]