آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 249,837 29,152,356,091 Rls. 898,431 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 867,000 28,687,105,260 Rls. 884,340 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 4,137,010 28,182,268,918 Rls. 868,554 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,155,000 24,881,551,000 Rls. 766,954 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 213,164 21,372,659,752 Rls. 658,732 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 786,600 14,898,660,800 Rls. 459,100 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 101,406 10,388,279,583 Rls. 320,161 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 1,492,930 10,331,531,481 Rls. 318,418 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 147,260 8,840,113,652 Rls. 272,434 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 15,670 8,739,291,440 Rls. 269,320 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 80,220 7,803,253,350 Rls. 240,570 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 75,600 4,855,729,032 Rls. 149,688 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 66,000 4,282,608,000 Rls. 132,000 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 113,850 3,694,546,350 Rls. 113,850 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 101,110 3,281,277,250 Rls. 101,110 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 163,000 2,644,453,500 Rls. 81,500 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 187,384 2,431,432,806 Rls. 74,954 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 144,000 1,798,196,400 Rls. 55,416 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,280 1,566,065,200 Rls. 48,280 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 120,000 1,109,824,200 Rls. 34,200 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 998,998,000 Rls. 30,787 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 75,000 924,825,000 Rls. 28,500 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 597,080,000 Rls. 18,400 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 18,000 583,992,000 Rls. 18,000 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,166 503,851,150 Rls. 15,527 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 42,220 479,291,995 Rls. 14,777 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 03054900 ک ک ساير 10,179 396,303,460 Rls. 12,215 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,420 388,344,255 Rls. 11,973 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 26,330 102,523,040 Rls. 3,160 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300 85,141,875 Rls. 2,625 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 450 23,645,115 Rls. 729 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 25202000 ک گچ 26,070 14,374,907 Rls. 443 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 150 3,730,025 Rls. 115 $
مجموع کل
224,043,304,887 ريال
مجموع کل
6,905,263 دلار
[1]