آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 173,995 54,108,773,056 Rls. 1,562,923 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 322,500 44,358,678,940 Rls. 1,205,020 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 283,500 37,465,668,200 Rls. 1,040,200 $
4 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 255,000 28,890,370,680 Rls. 890,910 $
5 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 196,000 24,255,822,780 Rls. 687,630 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 176,000 23,414,889,500 Rls. 626,500 $
7 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 186,500 21,687,516,675 Rls. 637,905 $
8 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 118,500 15,028,241,775 Rls. 458,255 $
9 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 83,000 10,547,021,205 Rls. 316,255 $
10 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 60,000 7,802,580,000 Rls. 240,000 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 24,500 3,216,556,000 Rls. 98,000 $
12 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 3,623 2,123,253,168 Rls. 60,142 $
13 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 2,520 2,014,179,616 Rls. 54,508 $
14 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 2,000 1,990,140,000 Rls. 60,000 $
15 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 3,050 1,679,346,470 Rls. 50,630 $
16 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 2,329 1,351,781,865 Rls. 38,661 $
17 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,675 1,107,078,970 Rls. 30,014 $
18 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,194 1,027,152,462 Rls. 29,149 $
19 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,972 766,393,700 Rls. 23,350 $
20 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 7,986 478,516,911 Rls. 14,374 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 6,856 429,198,840 Rls. 12,180 $
22 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,376 376,359,984 Rls. 10,296 $
23 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,096 349,567,436 Rls. 9,434 $
24 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,752 323,711,468 Rls. 9,722 $
25 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 4,908 300,625,166 Rls. 8,200 $
26 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,168 264,189,420 Rls. 7,920 $
27 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,548 258,118,164 Rls. 6,966 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,065 243,773,536 Rls. 7,315 $
29 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,416 224,536,536 Rls. 6,372 $
30 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,558 219,450,019 Rls. 6,403 $
31 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,572 217,642,516 Rls. 5,954 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,168 217,153,728 Rls. 6,336 $
33 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,460 216,713,700 Rls. 6,150 $
34 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,169 187,216,688 Rls. 5,704 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,772 174,428,100 Rls. 4,950 $
36 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,980 169,651,350 Rls. 4,950 $
37 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 159,163,812 Rls. 4,644 $
38 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 155,202,480 Rls. 4,644 $
39 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 2,641 146,807,948 Rls. 3,962 $
40 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,542 142,843,170 Rls. 3,855 $
41 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,932 118,551,258 Rls. 3,213 $
42 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,692 104,361,285 Rls. 3,045 $
43 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,564 104,344,064 Rls. 2,816 $
44 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,326 99,905,795 Rls. 2,915 $
45 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 516 84,878,388 Rls. 2,322 $
46 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 840 43,183,980 Rls. 1,260 $
47 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 792 23,175,236 Rls. 634 $
48 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 115 16,968,974 Rls. 517 $
49 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 252 13,319,964 Rls. 378 $
50 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 252 12,632,760 Rls. 378 $
51 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 60 5,638,400 Rls. 160 $
52 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 70 5,629,316 Rls. 154 $
53 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 100 3,411,500 Rls. 100 $
54 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 84 2,176,830 Rls. 67 $
مجموع کل
288,728,493,784 ريال
مجموع کل
8,278,342 دلار
[1]