آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 548,315 10,840,528,905 Rls. 290,359 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 521,595 9,540,188,370 Rls. 275,394 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 397,060 7,707,464,686 Rls. 209,865 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 323,535 6,029,346,765 Rls. 170,843 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 291,447 5,056,277,594 Rls. 154,420 $
6 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 272,665 4,881,293,734 Rls. 144,097 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 224,475 4,267,655,713 Rls. 118,590 $
8 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 95,799 4,209,044,850 Rls. 129,330 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 210,194 3,607,044,675 Rls. 110,979 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 13,735 3,603,070,128 Rls. 97,507 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 71,933 3,401,396,190 Rls. 97,110 $
12 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 71,866 3,209,471,010 Rls. 97,020 $
13 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 71,933 3,149,472,600 Rls. 97,110 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 72,817 2,996,898,076 Rls. 81,311 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 68,607 2,692,236,570 Rls. 72,492 $
16 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,335,327,200 Rls. 64,800 $
17 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,283,422,400 Rls. 64,800 $
18 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 123,355 2,214,992,651 Rls. 66,779 $
19 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 19,760 1,679,394,496 Rls. 45,448 $
20 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 47,020 1,627,613,757 Rls. 46,550 $
21 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 1,197,244,800 Rls. 32,400 $
22 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,104,745,000 Rls. 34,000 $
23 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 23,933 1,056,698,550 Rls. 32,310 $
24 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 45,936 787,635,552 Rls. 24,288 $
25 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 10,000 635,472,000 Rls. 18,000 $
26 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 629,918,000 Rls. 17,000 $
27 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 605,013,000 Rls. 17,000 $
28 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 585,174,000 Rls. 17,000 $
29 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 573,869,000 Rls. 17,000 $
30 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 561,680,000 Rls. 17,000 $
31 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29126000 پارا فرمالدئيد 24,000 479,014,800 Rls. 13,200 $
32 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 10,000 317,041,500 Rls. 8,500 $
33 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29126000 پارا فرمالدئيد 10,000 205,144,500 Rls. 5,500 $
34 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 2,756 203,007,102 Rls. 5,981 $
35 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 2,000 196,863,600 Rls. 5,800 $
36 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 260 86,484,216 Rls. 2,548 $
37 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 200 15,613,320 Rls. 460 $
مجموع کل
94,572,759,310 ريال
مجموع کل
2,702,791 دلار
[1]