آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 100,810 54,339,462,482 Rls. 1,568,132 $
2 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 110,715 43,916,307,764 Rls. 1,339,402 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 60,055 36,069,622,278 Rls. 1,068,987 $
4 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 21,430 20,759,953,992 Rls. 625,884 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 16,700 11,502,473,430 Rls. 314,671 $
6 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 82,942 11,300,616,964 Rls. 346,983 $
مجموع کل
177,888,436,910 ريال
مجموع کل
5,264,059 دلار
[1]