آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 500,710 38,143,081,543 Rls. 1,021,449 $
2 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,125 15,758,503,145 Rls. 461,923 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,964 11,028,941,310 Rls. 295,690 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,946 8,239,372,200 Rls. 222,975 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,429 7,294,518,076 Rls. 214,125 $
6 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 233,042 6,893,597,027 Rls. 198,002 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,931 6,824,111,970 Rls. 190,668 $
8 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 4,705 6,693,080,427 Rls. 185,482 $
9 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 185,858 6,177,645,320 Rls. 185,858 $
10 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,248 5,998,368,780 Rls. 184,622 $
11 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 204,732 5,887,991,407 Rls. 177,505 $
12 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 189,973 5,258,168,730 Rls. 161,477 $
13 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,181 5,163,242,235 Rls. 156,885 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,669 5,086,899,604 Rls. 138,337 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,450 5,083,542,725 Rls. 148,325 $
16 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 173,229 4,989,700,017 Rls. 147,239 $
17 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,700 4,938,561,000 Rls. 145,500 $
18 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,401 4,933,603,704 Rls. 140,347 $
19 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 145,442 4,749,990,278 Rls. 145,442 $
20 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 147,445 4,636,264,235 Rls. 126,064 $
21 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,224 3,814,299,182 Rls. 108,518 $
22 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 23099010 خوراك اماده ابزيان 97,000 3,629,255,000 Rls. 97,000 $
23 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 97,000 3,629,255,000 Rls. 97,000 $
24 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 2,532 3,469,379,670 Rls. 106,783 $
25 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 28,462 3,332,900,748 Rls. 98,194 $
26 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 77,600 2,661,030,100 Rls. 77,600 $
27 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 1,729 2,532,415,605 Rls. 67,895 $
28 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,873 2,530,943,760 Rls. 71,690 $
29 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 70,000 2,522,730,000 Rls. 70,000 $
30 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 79,464 2,392,408,480 Rls. 67,544 $
31 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 36,733 2,391,995,144 Rls. 69,106 $
32 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 591 2,328,616,536 Rls. 65,959 $
33 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,731,042,000 Rls. 51,000 $
34 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 1,125 1,528,413,616 Rls. 43,359 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 17,121 1,508,256,876 Rls. 42,802 $
36 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 49,888 1,381,290,961 Rls. 41,533 $
37 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 1,346,940,000 Rls. 36,000 $
38 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 46,436 1,335,890,531 Rls. 40,631 $
39 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 10,895 1,321,180,612 Rls. 37,588 $
40 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 39,195 1,243,906,818 Rls. 34,412 $
41 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,743 1,229,639,406 Rls. 33,486 $
42 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 34,688 1,219,912,334 Rls. 36,143 $
43 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 37,326 1,179,016,964 Rls. 31,726 $
44 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 66,400 1,105,579,008 Rls. 31,872 $
45 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 14,795 931,476,642 Rls. 27,304 $
46 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 6,380 793,254,429 Rls. 22,011 $
47 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22029990 --- ساير 24,122 788,279,000 Rls. 23,000 $
48 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 700 784,060,200 Rls. 23,100 $
49 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 33,498 773,808,225 Rls. 23,575 $
50 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 65,218 763,852,930 Rls. 23,497 $
51 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 575 756,695,640 Rls. 22,642 $
52 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,800 557,856,000 Rls. 15,600 $
53 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 70193910 پشم شيشه 12,377 485,734,660 Rls. 14,852 $
54 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 270 479,636,960 Rls. 12,980 $
55 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 435 446,394,432 Rls. 11,968 $
56 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,046 401,861,662 Rls. 12,093 $
57 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08071900 خربزه وهمانند 34,759 395,240,850 Rls. 12,165 $
58 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 4,534 374,054,566 Rls. 11,081 $
59 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 32,829 373,874,760 Rls. 11,499 $
60 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 672 364,311,145 Rls. 11,155 $
61 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,000 323,537,120 Rls. 9,440 $
62 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 920 303,210,674 Rls. 8,933 $
63 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,860 288,387,792 Rls. 8,184 $
64 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 207 276,452,400 Rls. 8,400 $
65 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 228 276,304,446 Rls. 7,614 $
66 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,400 275,561,160 Rls. 7,820 $
67 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 20,000 259,920,000 Rls. 8,000 $
68 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,325 255,057,159 Rls. 7,514 $
69 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,889 246,525,048 Rls. 6,996 $
70 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,428 242,426,944 Rls. 6,606 $
71 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,174 235,333,740 Rls. 7,170 $
72 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 17,316 225,025,740 Rls. 6,926 $
73 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,530 222,285,240 Rls. 6,165 $
74 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 45,172 220,152,240 Rls. 6,776 $
75 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 3,931 216,543,737 Rls. 5,897 $
76 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 18,869 216,340,436 Rls. 6,604 $
77 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,348 212,344,188 Rls. 6,026 $
78 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 350 204,732,780 Rls. 5,810 $
79 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 4,752 189,129,638 Rls. 5,702 $
80 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,154 188,811,000 Rls. 5,400 $
81 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 768 187,827,915 Rls. 5,115 $
82 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 20,000 186,495,000 Rls. 5,000 $
83 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,994 186,457,701 Rls. 4,999 $
84 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 160 186,056,640 Rls. 5,280 $
85 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04031090 ک ک ک ماست 5,786 183,008,275 Rls. 5,498 $
86 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 2,850 180,735,702 Rls. 5,129 $
87 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,547 163,539,558 Rls. 4,641 $
88 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 300 161,800,200 Rls. 4,980 $
89 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,559 152,273,081 Rls. 4,521 $
90 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,109 133,381,224 Rls. 3,576 $
91 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 16,107 126,771,320 Rls. 3,901 $
92 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04031090 ک ک ک ماست 3,521 125,871,187 Rls. 3,827 $
93 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,403 123,579,666 Rls. 3,507 $
94 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,007 123,554,755 Rls. 3,505 $
95 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,212 123,078,242 Rls. 3,514 $
96 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,027 111,732,845 Rls. 3,395 $
97 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 2,112 111,633,984 Rls. 3,168 $
98 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,150 106,559,712 Rls. 3,024 $
99 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 490 106,047,360 Rls. 3,264 $
100 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,440 105,722,460 Rls. 3,254 $
مجموع کل
232,380,082,494 ريال
مجموع کل
6,609,359 دلار