آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 286,000 12,952,282,200 Rls. 371,800 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 264,000 11,133,408,000 Rls. 343,200 $
3 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 242,000 10,634,938,600 Rls. 314,600 $
4 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 242,000 10,466,570,400 Rls. 314,600 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 198,000 9,512,074,000 Rls. 257,400 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 176,000 8,519,825,600 Rls. 228,800 $
7 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 198,000 8,456,762,600 Rls. 257,400 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 176,000 8,071,492,000 Rls. 228,800 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 176,000 7,445,724,000 Rls. 228,800 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 176,000 7,425,475,200 Rls. 228,800 $
11 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 88,000 4,071,381,600 Rls. 114,400 $
12 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 66,000 2,782,322,400 Rls. 85,800 $
مجموع کل
101,472,256,600 ريال
مجموع کل
2,974,400 دلار
[1]