آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 74,465 104,199,014,208 Rls. 2,798,823 $
2 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 36,844 38,931,382,926 Rls. 1,198,258 $
3 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 58,201 37,969,367,917 Rls. 1,156,827 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,403 24,240,942,767 Rls. 672,314 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 424,990 20,680,614,748 Rls. 637,484 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 324,866 18,154,088,366 Rls. 487,298 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 330,344 16,078,562,898 Rls. 495,517 $
8 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,962 12,188,819,182 Rls. 366,129 $
9 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 244,077 11,872,088,892 Rls. 366,113 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 100,280 3,254,888,240 Rls. 100,280 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 54,988 2,834,233,260 Rls. 82,483 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,715 2,537,593,453 Rls. 68,572 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 37,270 1,935,058,400 Rls. 59,632 $
14 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,945 1,240,939,352 Rls. 34,417 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 3,050 804,958,400 Rls. 24,800 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 223,766 586,127,220 Rls. 17,901 $
17 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 200,093 529,921,182 Rls. 16,007 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,550 268,552,800 Rls. 7,200 $
19 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 99,030 257,834,508 Rls. 7,922 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 119 118,752,882 Rls. 3,205 $
مجموع کل
298,683,741,601 ريال
مجموع کل
8,601,182 دلار
[1]