آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,012,000 44,521,070,100 Rls. 1,315,600 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 989,000 41,723,925,100 Rls. 1,285,700 $
3 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 897,000 37,958,618,100 Rls. 1,166,100 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 805,000 37,090,112,800 Rls. 1,046,500 $
5 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 782,000 20,774,968,500 Rls. 586,500 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 391,000 18,987,187,700 Rls. 508,300 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 667,000 18,010,155,750 Rls. 500,250 $
8 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 368,000 15,689,217,700 Rls. 478,400 $
9 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 598,000 14,548,443,000 Rls. 448,500 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 391,000 10,822,443,000 Rls. 293,250 $
11 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 230,000 10,710,927,500 Rls. 299,000 $
12 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 299,000 7,891,581,750 Rls. 224,250 $
13 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 207,000 5,077,451,250 Rls. 155,250 $
14 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 115,000 4,996,290,000 Rls. 149,500 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 115,000 4,849,032,500 Rls. 149,500 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 161,000 3,917,613,000 Rls. 120,750 $
17 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 115,000 3,217,038,750 Rls. 86,250 $
18 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,062 1,166,526,092 Rls. 33,092 $
19 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 46,000 1,164,616,500 Rls. 34,500 $
20 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 43,000 334,656,960 Rls. 10,320 $
21 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 31,500 279,736,200 Rls. 7,560 $
22 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 259,480,800 Rls. 7,200 $
23 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 244,382,400 Rls. 7,200 $
24 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 237,888,000 Rls. 7,200 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 233,596,800 Rls. 7,200 $
26 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,650 218,762,718 Rls. 6,256 $
27 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 16,500 147,213,000 Rls. 3,960 $
28 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 15,000 127,094,400 Rls. 3,600 $
مجموع کل
305,200,030,370 ريال
مجموع کل
8,941,688 دلار
[1]