آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 56,108 11,579,576,578 Rls. 311,393 $
2 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 53,776 10,775,908,529 Rls. 298,039 $
3 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 56,726 10,648,403,240 Rls. 289,303 $
4 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 46,523 9,278,161,397 Rls. 263,645 $
5 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 79,960 8,357,876,000 Rls. 257,800 $
6 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 85,345 8,109,450,000 Rls. 249,914 $
7 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 65,699 6,515,390,996 Rls. 200,796 $
8 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 28,500 4,995,286,200 Rls. 153,900 $
9 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 25,230 4,433,995,890 Rls. 136,242 $
10 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 27,190 3,422,514,060 Rls. 97,884 $
11 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 52,570 3,416,931,532 Rls. 103,180 $
12 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 27,488 2,854,334,450 Rls. 87,961 $
13 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 25,930 2,535,565,050 Rls. 77,790 $
14 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,300 2,417,012,080 Rls. 73,640 $
15 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 25,000 2,271,500,000 Rls. 70,000 $
16 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 26,000 2,123,615,000 Rls. 65,507 $
17 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,000 2,027,375,000 Rls. 62,500 $
18 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 28,000 1,621,900,000 Rls. 50,000 $
19 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 25,750 1,565,336,960 Rls. 44,420 $
20 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 16,305 1,481,517,954 Rls. 45,654 $
21 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 20,000 1,057,530,000 Rls. 30,000 $
22 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 419 10,591,200 Rls. 300 $
مجموع کل
101,499,772,116 ريال
مجموع کل
2,969,868 دلار
[1]