آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 3,004,535 69,027,996,950 Rls. 2,127,211 $
2 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 995,212 32,109,532,846 Rls. 978,293 $
مجموع کل
101,137,529,796 ريال
مجموع کل
3,105,504 دلار
[1]