آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 22,207,341 61,215,506,094 Rls. 1,736,807 $
2 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,512,314 60,677,879,523 Rls. 1,706,735 $
3 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,013,773 42,542,929,485 Rls. 1,216,729 $
4 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,011,588 39,932,984,766 Rls. 1,216,653 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,253,736 29,315,347,926 Rls. 813,434 $
6 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,500 8,225,824,500 Rls. 221,502 $
7 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 03061700 ساير انواع ميگو. 8,000 2,753,760,000 Rls. 80,000 $
8 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 480 67,514,000 Rls. 2,000 $
9 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 350 40,508,400 Rls. 1,200 $
10 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 30 15,764,519 Rls. 467 $
11 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 70 7,865,381 Rls. 233 $
12 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 15 2,801,831 Rls. 83 $
13 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 30 2,025,420 Rls. 60 $
14 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 15 1,991,663 Rls. 59 $
15 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 50 1,789,121 Rls. 53 $
16 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 100 1,687,850 Rls. 50 $
17 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 8 1,350,280 Rls. 40 $
18 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 20 945,196 Rls. 28 $
19 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 50 675,140 Rls. 20 $
20 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7 438,841 Rls. 13 $
21 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 82011000 بيل, بيلچه. 5 168,785 Rls. 5 $
مجموع کل
244,809,758,721 ريال
مجموع کل
6,996,171 دلار
[1]