آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 252,070 52,077,627,067 Rls. 1,400,177 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 171,247 38,319,039,003 Rls. 1,027,473 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03063590 --- سا?ر 120,000 24,154,375,957 Rls. 668,569 $
4 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 94,800 19,811,512,800 Rls. 561,600 $
5 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 111,104 19,717,768,638 Rls. 607,974 $
6 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 82,966 18,565,915,620 Rls. 504,480 $
7 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 102,400 12,185,094,000 Rls. 339,600 $
8 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 54,777 10,379,113,226 Rls. 294,527 $
9 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 48,270 9,842,121,135 Rls. 271,215 $
10 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 27,167 6,023,249,904 Rls. 163,002 $
11 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 87,210 5,531,820,192 Rls. 156,978 $
12 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 49,880 5,273,230,240 Rls. 162,640 $
13 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 49,320 5,119,021,440 Rls. 157,756 $
14 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 51,310 4,785,927,500 Rls. 147,500 $
15 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 25,818 4,351,945,248 Rls. 134,253 $
16 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 23,927 4,055,469,900 Rls. 124,420 $
17 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 19,990 3,602,098,050 Rls. 99,950 $
18 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,400 3,081,610,000 Rls. 95,000 $
19 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 26,000 2,698,009,600 Rls. 83,200 $
20 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,671 2,664,684,386 Rls. 82,147 $
21 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 28,000 2,595,920,000 Rls. 80,000 $
22 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 26,202 2,549,218,665 Rls. 70,735 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 24,870 2,326,277,625 Rls. 62,175 $
مجموع کل
259,711,050,196 ريال
مجموع کل
7,295,371 دلار
[1]