آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 27,440,194 188,000,000,000 Rls. 5,762,440 $
2 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 132,000 4,754,413,642 Rls. 141,636 $
3 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 132,000 4,693,232,016 Rls. 140,976 $
4 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 32,000 1,915,256,000 Rls. 51,520 $
5 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 732,587,040 Rls. 22,320 $
6 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39011030 ک ک ک گريد فيلم 11,625 473,298,147 Rls. 14,217 $
مجموع کل
200,568,786,845 ريال
مجموع کل
6,133,109 دلار
[1]