آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,010,060 290,000,000,000 Rls. 7,988,765 $
2 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 17,798,559 152,000,000,000 Rls. 4,317,574 $
3 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,999,933 124,000,000,000 Rls. 3,807,985 $
4 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,485,000 66,647,907,794 Rls. 1,783,158 $
5 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,485,000 60,866,217,836 Rls. 1,688,235 $
6 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 44,318,392,800 Rls. 1,365,744 $
7 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 990,000 41,380,736,619 Rls. 1,148,221 $
8 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012090 ک ک ک ساير: 1,039,500 35,892,629,388 Rls. 1,093,554 $
9 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 272,250 10,213,199,466 Rls. 307,914 $
10 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012040 ک ک ک گريد بادي: 173,250 7,640,453,205 Rls. 232,155 $
11 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 123,750 5,019,995,474 Rls. 151,346 $
12 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 99,000 3,537,387,324 Rls. 109,118 $
13 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 66,000 3,347,341,074 Rls. 93,638 $
14 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,101,603,888 Rls. 30,953 $
15 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 756,571,266 Rls. 22,726 $
مجموع کل
846,722,436,134 ريال
مجموع کل
24,141,086 دلار
[1]