آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 20,401,635 253,000,000,000 Rls. 7,757,722 $
مجموع کل
253,000,000,000 ريال
مجموع کل
7,757,722 دلار
[1]