آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سودان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,839,865 76,930,158,987 Rls. 2,370,802 $
2 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سودان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,690,000 74,575,643,100 Rls. 2,298,100 $
3 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سودان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,010,000 28,047,399,300 Rls. 864,300 $
4 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سودان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,010,362 28,042,055,745 Rls. 864,189 $
مجموع کل
207,595,257,132 ريال
مجموع کل
6,397,391 دلار
[1]