آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 990,000 54,148,421,800 Rls. 1,628,923 $
2 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 462,000 27,511,931,040 Rls. 812,458 $
3 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 396,000 19,447,283,460 Rls. 593,525 $
4 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 110,000 6,308,656,200 Rls. 179,020 $
5 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,727,513,800 Rls. 75,682 $
مجموع کل
110,143,806,300 ريال
مجموع کل
3,289,608 دلار
[1]