آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,005,033 13,410,139,699 Rls. 360,151 $
2 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,019,899 13,283,084,748 Rls. 360,597 $
3 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,016,414 12,556,650,426 Rls. 360,495 $
4 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,005,259 11,944,824,416 Rls. 360,158 $
5 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,200,000 9,511,245,000 Rls. 255,000 $
6 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,283,473 9,058,808,850 Rls. 257,075 $
7 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,001,974 6,492,207,304 Rls. 180,059 $
8 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,106,620 6,218,106,516 Rls. 183,198 $
9 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 48,000 2,710,844,640 Rls. 74,160 $
10 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 3,014,890 2,597,070,689 Rls. 70,325 $
11 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,200,000 2,497,803,000 Rls. 76,976 $
12 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07031000 پيازوموسير 196,100 2,309,093,104 Rls. 69,616 $
13 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 2,979,424 2,082,808,150 Rls. 59,588 $
14 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 2,941,410 1,984,124,265 Rls. 58,827 $
15 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 967,682 1,918,335,440 Rls. 58,061 $
16 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 2,339,784 1,692,953,216 Rls. 46,794 $
17 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 2,320,175 1,643,991,917 Rls. 46,403 $
18 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08071100 هندوا نه , تازه 157,280 1,393,415,105 Rls. 42,505 $
19 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 1,025,120 1,375,625,600 Rls. 42,400 $
20 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 919,000 1,375,244,000 Rls. 42,382 $
21 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 899,000 1,374,608,000 Rls. 42,400 $
22 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 1,098,350 1,232,824,250 Rls. 32,950 $
23 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 24,750 1,077,690,924 Rls. 29,697 $
24 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 53,200 842,277,175 Rls. 25,855 $
25 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 61,874 805,571,970 Rls. 24,749 $
26 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08071100 هندوا نه , تازه 50,040 689,873,700 Rls. 21,195 $
27 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 46,495 669,796,476 Rls. 20,449 $
28 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 999,000 650,249,100 Rls. 19,980 $
29 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 22,000 637,950,500 Rls. 18,700 $
30 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 960,409 632,154,488 Rls. 19,208 $
31 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 916,396 612,488,340 Rls. 18,327 $
32 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 19,150 573,636,720 Rls. 16,278 $
33 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 18,000 511,326,000 Rls. 15,300 $
34 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 29,436 500,557,829 Rls. 15,054 $
35 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 48,510 444,727,440 Rls. 13,590 $
36 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 22,680 358,207,500 Rls. 10,500 $
37 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 34,900 340,896,150 Rls. 10,470 $
38 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 27,820 313,279,890 Rls. 9,422 $
39 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 20,380 233,480,947 Rls. 7,133 $
40 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 23,544 214,935,120 Rls. 6,480 $
41 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 19,900 208,471,392 Rls. 6,368 $
42 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 12,800 204,547,196 Rls. 6,244 $
43 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 6,027 200,644,857 Rls. 6,027 $
44 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 19,600 166,673,700 Rls. 5,130 $
45 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08071100 هندوا نه , تازه 20,000 155,618,400 Rls. 4,710 $
46 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 11,005 126,266,166 Rls. 3,852 $
47 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,464 101,102,592 Rls. 3,072 $
48 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 7,640 99,533,520 Rls. 3,056 $
49 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,000 97,977,000 Rls. 3,000 $
50 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 27,000 93,241,460 Rls. 2,646 $
51 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 900 54,658,055 Rls. 1,679 $
52 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 04090000 عسل طبيعي 1,540 54,368,160 Rls. 1,540 $
53 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 3,960 45,265,374 Rls. 1,386 $
54 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 4,587 44,850,720 Rls. 1,376 $
55 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 5,820 34,091,715 Rls. 1,047 $
56 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 700 22,806,500 Rls. 700 $
57 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 810 20,017,368 Rls. 567 $
58 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 747 18,463,992 Rls. 523 $
59 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 558 13,803,864 Rls. 391 $
60 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 920 13,520,826 Rls. 414 $
61 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08091000 زردآلو ,تازه 500 9,778,500 Rls. 300 $
62 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 875 9,251,200 Rls. 280 $
63 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 800 7,810,800 Rls. 240 $
64 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 250 6,178,200 Rls. 175 $
65 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 200 2,603,600 Rls. 80 $
مجموع کل
120,584,453,761 ريال
مجموع کل
3,437,310 دلار
[1]