آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 22,734,134 156,000,000,000 Rls. 4,319,485 $
2 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,014,750 36,041,882,240 Rls. 1,090,856 $
3 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,015 35,234,727,908 Rls. 1,085,783 $
4 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 8,032,006,026 Rls. 242,154 $
مجموع کل
235,308,616,174 ريال
مجموع کل
6,738,278 دلار
[1]