آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اسپانيا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,193,000 196,000,000,000 Rls. 5,695,934 $
2 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اسپانيا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 75,196 4,848,182,414 Rls. 130,841 $
مجموع کل
200,848,182,414 ريال
مجموع کل
5,826,775 دلار
[1]