آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 163,315,723,000 Rls. 4,461,000 $
2 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,276,306 78,255,563,736 Rls. 2,220,772 $
3 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 53,175,120,000 Rls. 1,487,000 $
4 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 473,986 28,389,028,170 Rls. 824,735 $
مجموع کل
323,135,434,906 ريال
مجموع کل
8,993,507 دلار
[1]