آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,755,000 59,336,521,265 Rls. 1,596,140 $
2 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,006,000 42,836,609,214 Rls. 1,277,561 $
3 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,560,000 38,726,786,560 Rls. 1,088,167 $
4 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,024,921 31,591,480,536 Rls. 860,311 $
5 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,009,275 30,011,988,930 Rls. 853,850 $
6 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 811,440 12,115,342,470 Rls. 344,685 $
7 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 709,734 11,066,383,251 Rls. 301,364 $
8 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 439,810 6,725,328,106 Rls. 186,613 $
9 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 402,995 6,005,385,540 Rls. 170,855 $
10 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 318,900 4,963,483,602 Rls. 135,167 $
11 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 304,415 4,744,965,456 Rls. 129,217 $
12 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 312,290 4,660,896,240 Rls. 132,604 $
13 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 223,621 3,416,282,842 Rls. 94,794 $
14 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 114,230 1,779,362,046 Rls. 48,456 $
15 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 109,800 1,701,319,851 Rls. 46,331 $
16 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 108,418 1,654,522,632 Rls. 45,909 $
17 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 36,151 551,507,544 Rls. 15,303 $
مجموع کل
261,888,166,085 ريال
مجموع کل
7,327,327 دلار
[1]