آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 602,339 16,793,675,566 Rls. 512,506 $
2 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 539,580 16,213,419,286 Rls. 458,646 $
3 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 495,840 14,692,564,975 Rls. 421,466 $
4 7 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 502,512 14,443,586,054 Rls. 427,137 $
5 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 20,000 12,958,029,000 Rls. 370,600 $
6 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 446,022 12,591,523,480 Rls. 379,120 $
7 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 393,722 10,741,541,787 Rls. 329,695 $
8 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029990 --- ساير 190,080 6,227,400,960 Rls. 190,080 $
9 10 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 187,254 5,734,618,692 Rls. 159,166 $
10 7 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 142,829 5,297,187,820 Rls. 156,590 $
11 12 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 126,960 4,016,832,631 Rls. 107,917 $
12 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 122,880 3,856,699,392 Rls. 110,592 $
13 11 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 122,497 3,847,744,058 Rls. 104,123 $
14 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 159,700 3,493,668,250 Rls. 106,532 $
15 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 74,684 2,823,356,129 Rls. 86,161 $
16 7 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029990 --- ساير 63,360 2,150,565,120 Rls. 63,360 $
17 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,963 2,142,135,390 Rls. 65,922 $
18 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 50,182 2,064,019,885 Rls. 63,403 $
19 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 93,520 1,794,605,136 Rls. 51,574 $
20 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 12,956 1,645,108,920 Rls. 46,683 $
21 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 21,820 1,609,285,888 Rls. 48,707 $
22 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 68,623 1,552,950,288 Rls. 46,798 $
23 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 40,960 1,443,348,480 Rls. 40,960 $
24 10 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,503 1,417,341,792 Rls. 39,328 $
25 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 13,291 1,402,380,031 Rls. 42,809 $
26 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029990 --- ساير 38,016 1,339,607,808 Rls. 38,016 $
27 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 59,639 1,229,582,645 Rls. 37,781 $
28 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,773 1,120,452,980 Rls. 34,206 $
29 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029990 --- ساير 38,016 1,112,543,536 Rls. 34,096 $
30 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,785 1,094,582,160 Rls. 33,129 $
31 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 20,318 980,226,045 Rls. 29,895 $
32 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,480 781,080,000 Rls. 24,000 $
33 3 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 18,432 508,519,486 Rls. 15,667 $
34 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 5,184 505,362,240 Rls. 15,552 $
35 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029990 --- ساير 12,672 418,682,880 Rls. 12,672 $
36 3 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,520 373,916,160 Rls. 11,520 $
37 1 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,304 366,566,112 Rls. 11,304 $
38 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,830 343,746,999 Rls. 9,908 $
39 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 9,623 304,346,322 Rls. 9,142 $
40 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,434 289,550,646 Rls. 8,217 $
41 10 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 5,885 271,049,319 Rls. 7,521 $
42 11 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,722 222,727,785 Rls. 6,027 $
43 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 4,481 198,971,667 Rls. 5,724 $
44 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,151 141,973,902 Rls. 4,029 $
45 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 2,228 108,814,944 Rls. 3,088 $
46 11 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04031090 ک ک ک ماست 2,070 108,352,060 Rls. 2,932 $
47 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 720 106,925,376 Rls. 3,264 $
48 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 275 85,927,996 Rls. 2,618 $
49 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 665 65,657,445 Rls. 1,995 $
50 9 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 137 50,408,930 Rls. 1,430 $
51 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 137 49,223,460 Rls. 1,430 $
52 11 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,393 30,968,290 Rls. 838 $
مجموع کل
163,163,356,203 ريال
مجموع کل
4,795,876 دلار
[1]