آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 313,399 103,387,313,395 Rls. 3,032,803 $
2 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 9,710 13,794,530,400 Rls. 417,510 $
3 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 121,930 12,360,830,000 Rls. 380,000 $
4 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,405 11,950,535,464 Rls. 323,407 $
5 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 37,440 11,651,721,120 Rls. 355,680 $
6 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 11,050 4,431,230,496 Rls. 129,891 $
7 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 69,900 4,093,547,670 Rls. 125,820 $
8 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 8,973 3,930,437,016 Rls. 110,440 $
9 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 9,914 3,744,563,046 Rls. 103,187 $
10 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 72,540 2,402,931,024 Rls. 68,188 $
11 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 21,681 1,996,558,914 Rls. 53,707 $
12 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 11,468 1,363,271,756 Rls. 39,548 $
13 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,823 1,361,085,132 Rls. 38,062 $
14 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 13,371 1,155,907,650 Rls. 31,349 $
15 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 20,000 895,176,000 Rls. 24,000 $
16 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,900 817,882,992 Rls. 24,393 $
17 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,099 700,825,950 Rls. 19,881 $
18 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 14,800 626,057,760 Rls. 17,760 $
19 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,333 560,030,135 Rls. 16,822 $
20 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,090 473,119,380 Rls. 14,562 $
21 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 12,150 358,219,665 Rls. 10,935 $
22 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 13,762 309,761,242 Rls. 9,456 $
23 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 7,200 283,037,760 Rls. 8,640 $
24 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 5,673 143,501,694 Rls. 4,280 $
25 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 3,900 123,731,010 Rls. 3,510 $
26 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 3,450 100,707,300 Rls. 2,700 $
27 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,103 100,103,056 Rls. 2,684 $
28 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 3,450 94,857,630 Rls. 2,595 $
29 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 3,540 94,619,400 Rls. 2,685 $
30 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,387 91,917,504 Rls. 2,570 $
31 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 3,450 88,938,435 Rls. 2,595 $
32 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,065 78,759,248 Rls. 2,155 $
33 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 2,760 74,237,760 Rls. 2,076 $
34 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 272 63,636,392 Rls. 1,806 $
35 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,780 55,238,700 Rls. 1,568 $
36 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,119 54,425,524 Rls. 1,588 $
37 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 2,178 53,963,901 Rls. 1,647 $
38 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 405 37,765,238 Rls. 1,012 $
39 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,548 32,349,423 Rls. 867 $
40 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,946 31,997,679 Rls. 954 $
41 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,500 30,157,050 Rls. 825 $
42 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,500 28,326,634 Rls. 826 $
43 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 830 26,332,497 Rls. 747 $
44 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 432 18,291,622 Rls. 500 $
45 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 973 15,630,957 Rls. 477 $
46 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 128 12,875,520 Rls. 384 $
47 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 135 12,336,975 Rls. 338 $
48 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 80 8,951,760 Rls. 240 $
49 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48 5,263,776 Rls. 144 $
50 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48 4,717,296 Rls. 144 $
51 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32 3,432,960 Rls. 96 $
52 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32 3,383,040 Rls. 96 $
53 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32 3,290,208 Rls. 96 $
54 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 50 2,193,240 Rls. 60 $
مجموع کل
184,144,507,396 ريال
مجموع کل
5,398,306 دلار
[1]