آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94069090 ک ک ک ساير 310,160 31,966,447,412 Rls. 977,211 $
2 4 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94069090 ک ک ک ساير 305,310 31,595,170,000 Rls. 971,380 $
3 1 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 282,400 26,835,835,360 Rls. 827,520 $
4 10 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 92,000 6,579,840,000 Rls. 184,000 $
5 1 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 92,000 5,966,844,000 Rls. 184,000 $
6 9 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 69,000 4,863,442,000 Rls. 138,000 $
7 6 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 69,000 4,577,000,000 Rls. 138,000 $
8 6 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 32,540 3,440,389,120 Rls. 104,128 $
9 5 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 25,000 2,866,412,500 Rls. 87,500 $
10 12 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,000 1,733,970,000 Rls. 46,000 $
11 8 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,000 1,616,854,000 Rls. 46,000 $
12 7 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,000 1,552,822,000 Rls. 46,000 $
13 4 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,000 1,499,370,000 Rls. 46,000 $
14 11 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 39,840 1,325,001,510 Rls. 35,856 $
15 9 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,899 870,519,552 Rls. 24,704 $
16 1 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 48,015 622,812,168 Rls. 19,206 $
17 10 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,000 620,541,900 Rls. 17,100 $
18 12 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,773 611,323,685 Rls. 16,339 $
19 4 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,900 552,654,900 Rls. 17,010 $
20 6 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,600 529,372,800 Rls. 15,840 $
21 9 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,975 352,047,600 Rls. 9,990 $
22 7 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,975 339,080,580 Rls. 9,990 $
23 4 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 27112990 سايرگازهاي نفتي وهيدروکربورهاي گازي درظروف يکهزا رسانتيمترمکعب وبيشتربجزگازطبيعي 12,000 105,445,800 Rls. 3,240 $
24 1 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 2,070 28,179,932 Rls. 869 $
مجموع کل
131,051,376,819 ريال
مجموع کل
3,965,883 دلار
[1]