آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مهران ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 440,000 20,969,562,891 Rls. 562,111 $
2 4 1396 مهران ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 506,000 18,180,693,960 Rls. 558,558 $
3 10 1396 مهران ارمنستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 220,000 9,119,895,940 Rls. 253,552 $
4 1 1396 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 8,356,677,560 Rls. 257,620 $
5 2 1396 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 88,000 6,685,135,952 Rls. 206,096 $
6 6 1396 مهران ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 154,000 5,631,368,072 Rls. 169,224 $
7 3 1396 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 4,037,228,910 Rls. 124,410 $
8 5 1396 مهران ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 110,000 3,956,889,530 Rls. 120,230 $
9 7 1396 مهران ارمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 830,605,160 Rls. 24,772 $
مجموع کل
77,768,057,975 ريال
مجموع کل
2,276,573 دلار
[1]