آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,444,638 129,037,228,926 Rls. 3,725,089 $
2 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,540,724 101,660,639,824 Rls. 2,991,909 $
3 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,105,683 78,573,183,548 Rls. 2,173,968 $
4 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,359,976 58,321,615,550 Rls. 1,651,985 $
5 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,610,298 56,601,359,317 Rls. 1,624,633 $
6 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 929,571 52,036,448,307 Rls. 1,394,362 $
7 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,391,373 51,225,388,367 Rls. 1,391,373 $
8 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,577,219 51,182,677,889 Rls. 1,577,219 $
9 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,412,100 51,050,815,630 Rls. 1,412,100 $
10 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,060,027 49,644,713,054 Rls. 1,529,823 $
11 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,262,264 47,062,718,103 Rls. 1,262,264 $
12 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,632,525 42,061,329,624 Rls. 1,142,768 $
13 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,696,672 39,612,861,319 Rls. 1,164,695 $
14 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,191,609 38,805,781,497 Rls. 1,191,609 $
15 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,087,588 35,591,200,834 Rls. 1,087,588 $
16 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,311,361 34,234,231,144 Rls. 916,940 $
17 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,198,002 34,063,645,765 Rls. 1,021,384 $
18 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 984,214 33,302,752,278 Rls. 984,214 $
19 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 572,794 31,592,213,551 Rls. 859,194 $
20 7 1396 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,970,000 30,945,125,000 Rls. 928,000 $
21 7 1396 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,794,205 30,825,832,860 Rls. 922,283 $
22 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 773,918 26,846,409,179 Rls. 773,918 $
23 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 565,306 26,507,302,312 Rls. 789,384 $
24 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 521,695 26,365,976,109 Rls. 810,635 $
25 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 547,307 23,156,665,784 Rls. 711,176 $
26 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,037,962 20,008,765,710 Rls. 616,578 $
27 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 381,803 19,842,483,621 Rls. 610,885 $
28 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 491,518 19,403,513,970 Rls. 576,578 $
29 6 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 582,071 19,357,714,210 Rls. 582,071 $
30 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 441,238 19,330,184,523 Rls. 595,673 $
31 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 256,986 19,131,083,026 Rls. 565,368 $
32 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 464,355 15,218,827,301 Rls. 464,355 $
33 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 197,288 15,064,317,446 Rls. 434,034 $
34 1 1396 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,960,000 12,164,250,000 Rls. 375,000 $
35 6 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 281,818 11,368,237,392 Rls. 343,873 $
36 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 203,004 11,116,284,589 Rls. 304,506 $
37 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 336,051 10,900,822,338 Rls. 336,051 $
38 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 98,048 10,181,598,603 Rls. 313,753 $
39 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 285,300 10,066,275,723 Rls. 285,300 $
40 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 607,595 9,854,664,400 Rls. 303,800 $
41 11 1396 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 146,706 9,183,307,779 Rls. 249,399 $
42 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 163,005 8,636,063,133 Rls. 244,509 $
43 7 1396 ميرجاوه پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 6,980,000 8,140,683,000 Rls. 239,000 $
44 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 144,919 8,130,345,261 Rls. 217,379 $
45 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 129,006 7,999,784,421 Rls. 216,729 $
46 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 177,596 7,777,172,690 Rls. 239,755 $
47 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,624 7,562,226,680 Rls. 202,648 $
48 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,025,280 7,332,271,014 Rls. 225,948 $
49 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,464,661 7,327,495,862 Rls. 226,115 $
50 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 127,346 6,914,085,530 Rls. 191,020 $
51 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 149,429 6,825,729,084 Rls. 201,729 $
52 3 1396 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 6,730,000 6,822,826,000 Rls. 210,250 $
53 7 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,000,000 6,766,900,000 Rls. 200,000 $
54 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 415,032 6,702,515,896 Rls. 207,518 $
55 5 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,000,000 6,535,250,000 Rls. 200,000 $
56 9 1396 ميرجاوه پاكستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 5,000,000 5,816,415,000 Rls. 165,000 $
57 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,539,008 5,594,954,962 Rls. 166,389 $
58 6 1396 ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 166,173 5,553,501,660 Rls. 166,173 $
59 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,467,801 5,500,049,742 Rls. 170,846 $
60 6 1396 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 5,000,000 5,451,600,000 Rls. 165,000 $
61 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 98,178 5,436,902,966 Rls. 147,266 $
62 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07031000 پيازوموسير 363,759 4,997,085,806 Rls. 145,505 $
63 8 1396 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,730,000 4,878,319,500 Rls. 139,500 $
64 9 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,406,375,000 Rls. 125,000 $
65 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,098,598 4,388,978,160 Rls. 134,864 $
66 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,148,813 4,368,684,964 Rls. 134,678 $
67 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 67,060 4,350,584,560 Rls. 134,120 $
68 4 1396 ميرجاوه پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,000,000 4,293,679,500 Rls. 132,000 $
69 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07031000 پيازوموسير 309,085 4,214,650,833 Rls. 123,634 $
70 6 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,177,500,000 Rls. 125,000 $
71 4 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,062,062,500 Rls. 125,000 $
72 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 76,646 3,979,595,934 Rls. 122,634 $
73 11 1396 ميرجاوه پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,375 3,929,412,383 Rls. 106,499 $
74 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,149,590 3,928,674,294 Rls. 105,508 $
75 11 1396 ميرجاوه پاكستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 51,087 3,761,169,602 Rls. 102,174 $
76 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,174,837 3,738,639,117 Rls. 111,314 $
77 11 1396 ميرجاوه پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 29,803 3,288,402,015 Rls. 89,409 $
78 6 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 48,041 3,262,617,873 Rls. 98,003 $
79 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,636,742 3,207,437,002 Rls. 98,879 $
80 3 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,857,200 3,129,181,180 Rls. 96,430 $
81 11 1396 ميرجاوه پاكستان 08105000 کيوي، تازه 225,391 3,068,642,694 Rls. 83,237 $
82 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,011,250 2,875,731,547 Rls. 84,999 $
83 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,833 2,844,645,534 Rls. 76,266 $
84 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,085 2,817,289,888 Rls. 77,072 $
85 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 57,336 2,737,710,924 Rls. 79,135 $
86 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 156,615 2,722,741,346 Rls. 78,309 $
87 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,663 2,694,557,405 Rls. 83,245 $
88 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 156,989 2,681,541,801 Rls. 78,495 $
89 7 1396 ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 49,296 2,635,969,080 Rls. 78,874 $
90 11 1396 ميرجاوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 59,289 2,611,787,758 Rls. 71,147 $
91 11 1396 ميرجاوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 58,687 2,590,889,436 Rls. 70,422 $
92 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,114 2,587,342,450 Rls. 77,165 $
93 8 1396 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 2,581,650,000 Rls. 75,000 $
94 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,619 2,576,532,605 Rls. 78,781 $
95 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,116,540 2,563,614,478 Rls. 70,905 $
96 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 24,648 2,559,540,174 Rls. 78,874 $
97 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 48,821 2,533,861,932 Rls. 78,114 $
98 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 24,124 2,504,116,286 Rls. 77,197 $
99 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,536 2,479,421,815 Rls. 67,093 $
100 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,030,171 2,477,683,395 Rls. 76,131 $
مجموع کل
1,678,835,540,074 ريال
مجموع کل
48,789,623 دلار