آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 113,840 93,904,334,318 Rls. 2,894,326 $
2 4 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 134,080 5,823,283,040 Rls. 178,884 $
3 7 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 117,000 5,357,590,758 Rls. 158,418 $
4 8 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 93,600 4,626,434,124 Rls. 132,912 $
5 9 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 93,600 4,028,104,080 Rls. 113,724 $
6 2 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 70,200 3,210,997,374 Rls. 98,956 $
7 5 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 70,200 3,007,862,442 Rls. 91,962 $
8 12 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 46,800 2,535,512,031 Rls. 68,092 $
9 10 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 46,800 2,430,907,362 Rls. 67,452 $
10 1 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 23,400 1,092,693,888 Rls. 33,696 $
11 6 1396 همدان ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 23,400 1,024,456,680 Rls. 30,654 $
12 9 1396 همدان ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,140 331,725,069 Rls. 9,321 $
13 1 1396 همدان ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 23,000 14,916,880 Rls. 460 $
مجموع کل
127,388,818,046 ريال
مجموع کل
3,878,857 دلار
[1]