آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,326,805 19,115,381,544 Rls. 530,722 $
2 9 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,224,400 17,309,289,178 Rls. 489,750 $
3 6 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,298,260 17,232,961,060 Rls. 519,304 $
4 7 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 896,035 12,132,868,988 Rls. 358,414 $
5 5 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 870,290 11,406,661,304 Rls. 347,636 $
6 8 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 770,805 10,750,487,950 Rls. 308,322 $
7 12 1396 همدان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 39,797 4,452,492,850 Rls. 119,390 $
8 11 1396 همدان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 39,782 4,402,303,647 Rls. 119,346 $
9 11 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 261,930 3,836,410,512 Rls. 104,772 $
10 11 1396 همدان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 19,699 2,189,780,238 Rls. 59,097 $
11 4 1396 همدان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 11,103 1,883,339,100 Rls. 57,780 $
12 3 1396 همدان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 18,739 1,823,936,792 Rls. 56,218 $
13 12 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 80,000 1,790,512,800 Rls. 48,000 $
14 4 1396 همدان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 17,611 1,719,482,530 Rls. 52,834 $
15 7 1396 همدان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 51,539 1,670,304,515 Rls. 48,961 $
16 5 1396 همدان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 14,794 1,456,673,182 Rls. 44,381 $
17 2 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 71,300 1,387,848,060 Rls. 42,770 $
18 3 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 63,000 1,226,520,000 Rls. 37,800 $
19 11 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 45,800 1,016,800,500 Rls. 27,480 $
20 5 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 50,000 982,770,000 Rls. 30,000 $
21 11 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 85,330 970,244,462 Rls. 26,453 $
22 9 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 45,500 967,817,700 Rls. 27,300 $
23 12 1396 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 59,890 890,564,300 Rls. 23,956 $
24 2 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 86,140 866,218,617 Rls. 26,695 $
25 3 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 85,085 855,901,200 Rls. 26,376 $
26 7 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 41,500 839,717,400 Rls. 24,900 $
27 9 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 63,160 692,218,938 Rls. 19,579 $
28 4 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 63,725 642,893,930 Rls. 19,754 $
29 12 1396 همدان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 17,056 604,355,697 Rls. 16,203 $
30 5 1396 همدان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,767 548,947,950 Rls. 16,725 $
31 8 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 25,000 514,095,000 Rls. 15,000 $
32 6 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 25,000 493,665,000 Rls. 15,000 $
33 10 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 42,100 470,344,989 Rls. 13,051 $
34 1 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 45,500 457,284,100 Rls. 14,105 $
35 7 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 42,145 447,776,745 Rls. 13,065 $
36 4 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 22,500 438,615,000 Rls. 13,500 $
37 11 1396 همدان افغانستان 07031000 پيازوموسير 28,700 424,243,400 Rls. 11,480 $
38 1 1396 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,000 408,718,800 Rls. 12,600 $
39 3 1396 همدان افغانستان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 20,000 389,328,000 Rls. 12,000 $
40 8 1396 همدان افغانستان 07031000 پيازوموسير 25,500 349,584,600 Rls. 10,200 $
41 10 1396 همدان افغانستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 24,000 324,060,770 Rls. 8,930 $
42 10 1396 همدان افغانستان 07031000 پيازوموسير 26,400 306,569,472 Rls. 8,448 $
43 8 1396 همدان افغانستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,150 271,073,250 Rls. 7,875 $
44 5 1396 همدان افغانستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 22,020 245,692,500 Rls. 7,500 $
45 4 1396 همدان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,447 228,816,900 Rls. 7,020 $
46 8 1396 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 21,060 224,741,238 Rls. 6,529 $
47 12 1396 همدان افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,250 172,109,000 Rls. 4,600 $
48 4 1396 همدان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,822 171,935,235 Rls. 5,283 $
49 8 1396 همدان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 24,000 164,510,400 Rls. 4,800 $
50 3 1396 همدان افغانستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,000 129,776,000 Rls. 4,000 $
51 5 1396 همدان افغانستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 236 79,200,124 Rls. 2,418 $
52 12 1396 همدان افغانستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,550 74,830,000 Rls. 2,000 $
53 11 1396 همدان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 26,100 71,899,718 Rls. 1,958 $
54 5 1396 همدان افغانستان 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 158 56,939,401 Rls. 1,738 $
55 12 1396 همدان افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 1,800 37,789,150 Rls. 1,010 $
56 11 1396 همدان افغانستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,700 37,054,000 Rls. 1,000 $
57 11 1396 همدان افغانستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 19 37,054,000 Rls. 1,000 $
58 11 1396 همدان افغانستان 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 450 37,054,000 Rls. 1,000 $
59 11 1396 همدان افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,000 37,054,000 Rls. 1,000 $
60 11 1396 همدان افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 1,500 37,054,000 Rls. 1,000 $
61 11 1396 همدان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 115 37,054,000 Rls. 1,000 $
62 11 1396 همدان افغانستان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 180 37,054,000 Rls. 1,000 $
63 3 1396 همدان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 370 34,812,412 Rls. 1,073 $
64 4 1396 همدان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,997 32,479,910 Rls. 998 $
65 11 1396 همدان افغانستان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 49 18,527,000 Rls. 500 $
66 11 1396 همدان افغانستان 30051010 چسب لويكوپلاست (زينك اكسايد) 29 18,527,000 Rls. 500 $
67 12 1396 همدان افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 386 11,972,800 Rls. 320 $
68 12 1396 همدان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 320 8,979,600 Rls. 240 $
69 5 1396 همدان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 187 4,299,682 Rls. 131 $
70 3 1396 همدان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 187 4,250,164 Rls. 131 $
مجموع کل
133,012,530,304 ريال
مجموع کل
3,845,921 دلار
[1]