آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 همدان ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 11,400 14,518,745,108 Rls. 429,256 $
2 4 1396 همدان ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 8,350 12,222,678,165 Rls. 375,833 $
3 10 1396 همدان ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 2,380 6,797,472,178 Rls. 185,957 $
4 3 1396 همدان ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 4,950 6,076,371,872 Rls. 187,288 $
5 2 1396 همدان ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 4,480 4,891,791,533 Rls. 150,804 $
6 6 1396 همدان ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 3,320 4,864,915,980 Rls. 145,569 $
7 1 1396 همدان ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 8,450 4,770,364,718 Rls. 147,061 $
8 6 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 62,370 1,832,415,625 Rls. 55,125 $
9 7 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 51,750 1,621,542,500 Rls. 48,000 $
10 4 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 54,100 1,596,944,375 Rls. 49,125 $
11 6 1396 همدان ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 2,070 1,195,667,340 Rls. 35,777 $
12 4 1396 همدان ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 970 1,123,179,300 Rls. 34,570 $
13 10 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 39,420 1,087,481,500 Rls. 29,750 $
14 1 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 15,900 622,809,600 Rls. 19,200 $
15 9 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 23,500 594,860,625 Rls. 16,875 $
16 3 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 17,800 583,992,000 Rls. 18,000 $
17 2 1396 همدان ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 895 582,438,772 Rls. 17,955 $
18 6 1396 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,750 513,411,600 Rls. 15,600 $
19 7 1396 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 21,330 506,303,000 Rls. 15,100 $
20 3 1396 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 24,400 498,826,500 Rls. 15,375 $
21 12 1396 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 14,400 318,027,500 Rls. 8,500 $
22 2 1396 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 11,950 316,260,750 Rls. 9,750 $
23 12 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 5,450 201,105,625 Rls. 5,375 $
24 2 1396 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 3,580 131,369,850 Rls. 4,050 $
مجموع کل
67,468,976,016 ريال
مجموع کل
2,019,895 دلار
[1]