آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (ياسوج )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 160,000 18,623,352,000 Rls. 528,000 $
2 2 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 118,025 13,043,290,400 Rls. 402,100 $
3 10 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 92,000 12,759,030,000 Rls. 354,000 $
4 12 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 96,000 12,730,218,000 Rls. 342,000 $
5 1 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 98,475 11,764,708,384 Rls. 362,768 $
6 8 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 76,000 9,525,582,000 Rls. 276,000 $
7 11 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 56,000 7,759,920,000 Rls. 210,000 $
8 4 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 54,000 7,025,400,000 Rls. 216,000 $
9 7 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 58,000 6,927,768,000 Rls. 204,000 $
10 6 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 36,000 4,794,408,000 Rls. 144,000 $
11 5 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 36,000 4,717,944,000 Rls. 144,000 $
مجموع کل
109,671,620,784 ريال
مجموع کل
3,182,868 دلار
[1]