آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,901 24,256,664,446 Rls. 677,614 $
2 8 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,060 6,843,411,960 Rls. 196,840 $
3 8 1396 يزد آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 6,306,232,000 Rls. 184,000 $
4 12 1396 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 125,095 5,385,017,997 Rls. 143,859 $
5 12 1396 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,195,239 4,922,358,744 Rls. 131,849 $
6 7 1396 يزد آذربايجان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 119,900 4,635,018,248 Rls. 137,885 $
7 7 1396 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,233,226 4,497,771,682 Rls. 132,536 $
8 8 1396 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 99,860 4,005,015,921 Rls. 114,839 $
9 5 1396 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,092,498 3,751,698,245 Rls. 114,560 $
10 2 1396 يزد آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,097,220 3,746,516,701 Rls. 115,491 $
11 11 1396 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 955,824 3,710,798,503 Rls. 100,623 $
12 8 1396 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 976,984 3,421,867,893 Rls. 98,531 $
13 3 1396 يزد آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 998,090 3,313,776,442 Rls. 102,121 $
14 11 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,170 3,200,724,520 Rls. 86,380 $
15 11 1396 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 72,650 3,075,913,775 Rls. 83,547 $
16 9 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,220 3,071,924,800 Rls. 87,080 $
17 9 1396 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 72,400 2,934,624,510 Rls. 83,260 $
18 5 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,250 2,870,627,900 Rls. 87,500 $
19 4 1396 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 788,770 2,786,492,124 Rls. 85,598 $
20 6 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 2,573,340,000 Rls. 77,000 $
21 3 1396 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 5,360 2,434,597,760 Rls. 75,040 $
22 6 1396 يزد آذربايجان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 5,250 2,428,440,000 Rls. 73,500 $
23 11 1396 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 4,253 2,200,195,984 Rls. 59,542 $
24 12 1396 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,110 2,152,859,100 Rls. 57,540 $
25 9 1396 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 537,747 2,101,218,961 Rls. 59,553 $
26 10 1396 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 50,000 2,064,221,250 Rls. 57,500 $
27 10 1396 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 532,268 2,034,026,643 Rls. 56,416 $
28 7 1396 يزد آذربايجان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 49,950 1,959,650,888 Rls. 57,442 $
29 6 1396 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 528,471 1,882,722,060 Rls. 56,669 $
30 7 1396 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 3,850 1,829,473,800 Rls. 53,900 $
31 2 1396 يزد آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 46,000 1,761,060,320 Rls. 54,280 $
32 5 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 84,000 1,487,841,684 Rls. 45,276 $
33 2 1396 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 2,450 1,112,589,100 Rls. 34,300 $
34 4 1396 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 2,400 1,091,664,000 Rls. 33,600 $
35 1 1396 يزد آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 330,296 1,054,653,066 Rls. 32,515 $
36 8 1396 يزد آذربايجان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 24,950 983,378,052 Rls. 28,692 $
37 6 1396 يزد آذربايجان 39012090 ک ک ک ساير: 25,015 979,072,591 Rls. 29,518 $
38 6 1396 يزد آذربايجان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 24,950 976,528,529 Rls. 29,441 $
39 1 1396 يزد آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 24,000 871,395,840 Rls. 26,880 $
40 10 1396 يزد آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,940 870,612,960 Rls. 24,346 $
41 8 1396 يزد آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,550 792,229,530 Rls. 22,878 $
42 9 1396 يزد آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,319 745,547,072 Rls. 21,157 $
43 7 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 56,000 598,881,472 Rls. 17,752 $
44 2 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 25,000 527,133,750 Rls. 16,250 $
45 5 1396 يزد آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,420 421,018,668 Rls. 12,852 $
46 10 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 28,000 322,101,164 Rls. 8,876 $
47 9 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 28,000 312,772,488 Rls. 8,876 $
48 8 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 24,000 295,251,600 Rls. 8,400 $
49 3 1396 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 28,000 288,035,076 Rls. 8,876 $
50 11 1396 يزد آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,712 282,982,791 Rls. 7,742 $
51 9 1396 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 68,460 252,599,678 Rls. 7,164 $
52 11 1396 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 52,030 243,627,140 Rls. 6,614 $
53 7 1396 يزد آذربايجان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 20,080 238,544,376 Rls. 7,028 $
54 6 1396 يزد آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 19,630 227,871,030 Rls. 6,870 $
55 9 1396 يزد آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,570 190,566,906 Rls. 5,406 $
56 8 1396 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 26,010 93,393,925 Rls. 2,725 $
57 10 1396 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 24,870 88,265,088 Rls. 2,448 $
58 8 1396 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 27,145 81,706,832 Rls. 2,384 $
59 7 1396 يزد آذربايجان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 660 67,205,160 Rls. 1,980 $
60 1 1396 يزد آذربايجان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100 12,967,200 Rls. 400 $
مجموع کل
137,668,699,945 ريال
مجموع کل
3,963,741 دلار
[1]