آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,607,085 14,056,961,980 Rls. 376,590 $
2 11 1396 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,127,026 12,471,907,087 Rls. 338,450 $
3 8 1396 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,953,533 7,368,957,135 Rls. 212,417 $
4 3 1396 يزد ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,950,205 7,350,271,128 Rls. 226,520 $
5 6 1396 يزد ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,998,759 7,290,184,337 Rls. 219,588 $
6 7 1396 يزد ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,839,948 6,734,862,962 Rls. 198,994 $
7 5 1396 يزد ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,742,522 6,167,494,468 Rls. 188,204 $
8 2 1396 يزد ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,494,853 5,718,252,366 Rls. 176,266 $
9 9 1396 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,371,855 5,193,040,686 Rls. 146,834 $
10 4 1396 يزد ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,415,177 5,186,774,637 Rls. 159,389 $
11 10 1396 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,038,379 4,146,215,115 Rls. 114,784 $
12 1 1396 يزد ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 523,510 1,924,543,858 Rls. 59,343 $
13 11 1396 يزد ارمنستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 21,122 1,240,986,195 Rls. 33,795 $
14 9 1396 يزد ارمنستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 21,704 1,223,674,788 Rls. 34,726 $
15 11 1396 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 202,335 939,003,588 Rls. 25,386 $
16 9 1396 يزد ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,590 844,760,574 Rls. 23,973 $
17 8 1396 يزد ارمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 15,480 808,054,521 Rls. 23,577 $
18 9 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 62,697 488,148,735 Rls. 13,793 $
19 9 1396 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 107,580 449,232,720 Rls. 12,734 $
20 8 1396 يزد ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 110,130 414,771,846 Rls. 12,102 $
21 8 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 38,134 294,600,804 Rls. 8,390 $
22 7 1396 يزد ارمنستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 2,140 290,543,520 Rls. 8,560 $
23 8 1396 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 66,720 279,067,750 Rls. 7,960 $
24 6 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 36,597 267,691,424 Rls. 8,052 $
25 10 1396 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 48,401 218,263,476 Rls. 6,082 $
26 12 1396 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 45,610 206,130,906 Rls. 5,526 $
27 1 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 27,783 198,232,364 Rls. 6,113 $
28 12 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,300 116,952,550 Rls. 3,146 $
29 11 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,200 115,438,048 Rls. 3,124 $
30 7 1396 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,500 108,274,980 Rls. 3,190 $
31 9 1396 يزد ارمنستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,960 74,343,163 Rls. 2,106 $
32 8 1396 يزد ارمنستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,025 45,437,040 Rls. 1,320 $
33 9 1396 يزد ارمنستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 5,840 45,280,830 Rls. 1,285 $
مجموع کل
92,278,355,581 ريال
مجموع کل
2,662,319 دلار
[1]