آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 يزد انگلستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,043,314 58,826,202,480 Rls. 1,669,302 $
2 12 1396 يزد انگلستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 766,902 45,571,405,684 Rls. 1,227,043 $
3 10 1396 يزد انگلستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 259,078 14,823,414,000 Rls. 414,525 $
4 6 1396 يزد انگلستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 128,038 6,795,001,340 Rls. 204,860 $
5 11 1396 يزد انگلستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 93,892 5,551,188,104 Rls. 150,227 $
6 3 1396 يزد انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,563 761,951,550 Rls. 23,475 $
7 4 1396 يزد انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,514 175,965,840 Rls. 5,416 $
8 8 1396 يزد انگلستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,420 73,181,745 Rls. 2,093 $
مجموع کل
132,578,310,743 ريال
مجموع کل
3,696,941 دلار
[1]