آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,149,342 59,772,013,295 Rls. 1,838,948 $
2 9 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 526,856 29,705,163,094 Rls. 842,969 $
3 6 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 425,936 22,888,798,287 Rls. 691,095 $
4 12 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 360,138 21,559,301,232 Rls. 576,221 $
5 11 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 329,304 19,469,528,424 Rls. 526,887 $
6 1 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 333,090 17,276,978,592 Rls. 532,944 $
7 10 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 154,476 8,911,673,072 Rls. 247,162 $
8 2 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 148,814 7,725,713,303 Rls. 238,092 $
9 3 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 100,632 5,224,929,110 Rls. 161,012 $
10 10 1396 يزد ايتاليا 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 163,844 4,756,580,675 Rls. 131,075 $
11 5 1396 يزد ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 85,098 4,468,912,232 Rls. 136,156 $
12 1 1396 يزد ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 43,289 1,824,322,950 Rls. 56,275 $
13 12 1396 يزد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 25,550 1,362,345,975 Rls. 36,525 $
14 11 1396 يزد ايتاليا 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 24,000 1,090,823,040 Rls. 29,520 $
15 9 1396 يزد ايتاليا 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 23,000 1,042,174,080 Rls. 29,520 $
16 6 1396 يزد ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,432 439,920,447 Rls. 13,263 $
17 12 1396 يزد ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,773 282,046,725 Rls. 7,587 $
18 12 1396 يزد ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 30,610 250,373,625 Rls. 6,735 $
19 11 1396 يزد ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,750 183,788,605 Rls. 5,005 $
20 9 1396 يزد ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 19,970 154,835,772 Rls. 4,394 $
21 9 1396 يزد ايتاليا 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 26,310 112,266,720 Rls. 3,180 $
22 8 1396 يزد ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,585 110,460,198 Rls. 3,209 $
23 8 1396 يزد ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,507 86,915,550 Rls. 2,525 $
24 8 1396 يزد ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,946 53,560,632 Rls. 1,556 $
25 12 1396 يزد ايتاليا 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 2,190 17,918,350 Rls. 482 $
مجموع کل
208,771,343,985 ريال
مجموع کل
6,122,337 دلار
[1]