آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,699,279 11,528,499,889 Rls. 355,308 $
2 9 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 315,220 9,059,572,421 Rls. 256,904 $
3 2 1396 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,070,570 8,542,711,710 Rls. 263,337 $
4 1 1396 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,024,077 8,159,760,992 Rls. 251,604 $
5 8 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 233,630 6,368,005,750 Rls. 181,283 $
6 5 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 276,630 6,281,138,978 Rls. 192,258 $
7 9 1396 يزد تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,242,719 5,156,089,835 Rls. 145,951 $
8 3 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 184,880 4,169,031,849 Rls. 128,491 $
9 1 1396 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 183,720 4,049,548,920 Rls. 124,890 $
10 8 1396 يزد تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,067,493 3,978,840,792 Rls. 114,346 $
11 5 1396 يزد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 905,420 3,575,539,944 Rls. 109,155 $
12 6 1396 يزد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 844,770 3,351,048,251 Rls. 101,139 $
13 10 1396 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 22,500 3,218,400,000 Rls. 90,000 $
14 7 1396 يزد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 821,050 3,159,599,738 Rls. 93,262 $
15 5 1396 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 23,500 3,085,268,000 Rls. 94,000 $
16 3 1396 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 23,400 3,036,758,400 Rls. 93,600 $
17 12 1396 يزد تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 670,410 2,889,305,481 Rls. 77,143 $
18 11 1396 يزد تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 498,636 2,833,256,995 Rls. 76,758 $
19 10 1396 يزد تركمنستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 682,602 2,802,114,860 Rls. 78,100 $
20 3 1396 يزد تركمنستان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,800 2,589,589,800 Rls. 79,800 $
21 3 1396 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 110,868 2,371,688,844 Rls. 73,101 $
22 2 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 103,800 2,340,809,484 Rls. 72,141 $
23 4 1396 يزد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 493,592 2,106,342,868 Rls. 64,722 $
24 3 1396 يزد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,233 1,969,782,190 Rls. 60,700 $
25 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 16,676 1,722,105,122 Rls. 50,029 $
26 11 1396 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 200,125 1,621,038,624 Rls. 44,028 $
27 8 1396 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 70,000 1,582,083,750 Rls. 45,500 $
28 4 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 53,565 1,210,573,351 Rls. 37,228 $
29 8 1396 يزد تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 239,570 1,058,281,694 Rls. 30,878 $
30 9 1396 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 43,000 985,265,450 Rls. 27,950 $
31 9 1396 يزد تركمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 195,000 974,260,224 Rls. 27,648 $
32 4 1396 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 42,680 935,339,380 Rls. 28,714 $
33 3 1396 يزد تركمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 24,990 932,778,004 Rls. 28,738 $
34 10 1396 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 40,910 922,723,624 Rls. 25,516 $
35 5 1396 يزد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 39,260 892,468,223 Rls. 27,285 $
36 8 1396 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 40,833 860,665,200 Rls. 24,500 $
37 8 1396 يزد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 29,970 718,490,541 Rls. 20,829 $
38 12 1396 يزد تركمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 128,000 672,568,368 Rls. 17,936 $
39 12 1396 يزد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 49,220 644,548,205 Rls. 17,227 $
40 4 1396 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 89,200 637,681,880 Rls. 19,624 $
41 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 6,174 606,732,715 Rls. 18,521 $
42 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 5,327 590,555,682 Rls. 15,980 $
43 10 1396 يزد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 20,000 587,712,800 Rls. 16,300 $
44 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 4,962 532,323,360 Rls. 14,886 $
45 4 1396 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 4,000 519,920,000 Rls. 16,000 $
46 6 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,960 506,225,278 Rls. 15,262 $
47 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 4,983 493,914,960 Rls. 14,949 $
48 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 4,384 492,104,529 Rls. 13,153 $
49 5 1396 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 66,600 479,984,868 Rls. 14,652 $
50 12 1396 يزد تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 23,850 437,381,350 Rls. 11,690 $
51 12 1396 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 19,480 437,306,520 Rls. 11,688 $
52 12 1396 يزد تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 24,490 407,823,500 Rls. 10,900 $
53 11 1396 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 18,204 403,622,510 Rls. 10,922 $
54 10 1396 يزد تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 23,780 399,179,000 Rls. 11,000 $
55 8 1396 يزد تركمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 65,000 309,929,760 Rls. 8,864 $
56 3 1396 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,494 301,664,496 Rls. 9,296 $
57 9 1396 يزد تركمنستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,230 289,356,364 Rls. 8,130 $
58 9 1396 يزد تركمنستان 69099010 گلوله هاي سرا ميکي که دا را ي بيش ا ز50%وزني آلومين ويامخلوط ياترکيبي از آلومين و سيليس باشد 12,260 227,057,820 Rls. 6,380 $
59 8 1396 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,200 172,112,160 Rls. 4,884 $
60 10 1396 يزد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,800 170,436,712 Rls. 4,727 $
61 11 1396 يزد تركمنستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 24,320 107,886,298 Rls. 2,938 $
62 4 1396 يزد تركمنستان 33051000 شامپوها 3,000 97,635,000 Rls. 3,000 $
63 4 1396 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 1,800 58,671,000 Rls. 1,800 $
64 3 1396 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 1,700 55,166,700 Rls. 1,700 $
65 5 1396 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 1,600 52,328,000 Rls. 1,600 $
66 4 1396 يزد تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 4,000 52,072,000 Rls. 1,600 $
مجموع کل
131,782,681,013 ريال
مجموع کل
3,902,445 دلار
[1]