آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 179,838 46,677,312,576 Rls. 1,438,704 $
2 4 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 160,503 41,788,561,080 Rls. 1,284,024 $
3 12 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,252,681 10,298,926,871 Rls. 275,589 $
4 9 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,000 7,625,664,000 Rls. 216,000 $
5 2 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 167,206 6,510,410,937 Rls. 200,643 $
6 7 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,483,680,000 Rls. 160,000 $
7 12 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,248,962 4,778,399,054 Rls. 128,100 $
8 12 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 22,900 3,416,588,400 Rls. 91,600 $
9 10 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 628,940 2,887,934,430 Rls. 80,686 $
10 7 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 20,550 2,774,825,400 Rls. 82,200 $
11 9 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,541,888,000 Rls. 72,000 $
12 11 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 6,696 2,202,956,053 Rls. 60,266 $
13 12 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 400,860 1,819,159,542 Rls. 48,682 $
14 6 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 466,540 1,611,174,212 Rls. 48,490 $
15 7 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 492,620 1,588,338,447 Rls. 46,645 $
16 8 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 494,490 1,549,367,010 Rls. 44,586 $
17 1 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,650 1,511,144,800 Rls. 46,600 $
18 11 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 308,538 1,208,475,240 Rls. 33,060 $
19 7 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 925,371,000 Rls. 27,000 $
20 11 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,776 832,565,512 Rls. 22,531 $
21 7 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 4,500 607,626,000 Rls. 18,000 $
22 8 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,294 546,722,896 Rls. 15,952 $
23 8 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 123,800 525,266,656 Rls. 14,944 $
24 12 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 3,500 522,186,000 Rls. 14,000 $
25 9 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 80,554 321,765,534 Rls. 9,103 $
26 5 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 77,460 305,917,792 Rls. 9,326 $
27 2 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 52,530 206,960,820 Rls. 6,380 $
مجموع کل
151,069,188,262 ريال
مجموع کل
4,495,111 دلار
[1]