آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 62,000 26,806,560,989 Rls. 718,747 $
2 11 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 62,000 26,550,624,151 Rls. 721,549 $
3 10 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 62,000 26,541,593,386 Rls. 734,824 $
4 9 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 24,930,495,762 Rls. 704,253 $
5 7 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 24,166,743,643 Rls. 707,452 $
6 6 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,535,856,413 Rls. 707,829 $
7 5 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,162,152,827 Rls. 707,829 $
8 8 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 16,214,247,477 Rls. 466,113 $
9 4 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 15,438,427,155 Rls. 474,396 $
10 2 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,234,713,600 Rls. 130,560 $
11 6 1396 يزد جمهوري كره 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,295 1,162,347,600 Rls. 34,780 $
مجموع کل
212,743,763,003 ريال
مجموع کل
6,108,332 دلار
[1]