آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 190,800 21,372,167,400 Rls. 572,400 $
2 11 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 191,010 19,962,042,400 Rls. 541,180 $
3 10 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 191,450 14,919,219,800 Rls. 414,825 $
4 5 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 137,400 13,529,115,000 Rls. 412,200 $
5 9 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 191,150 13,516,435,400 Rls. 382,300 $
6 5 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 127,810 12,553,643,460 Rls. 383,430 $
7 6 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 122,300 12,145,737,000 Rls. 366,900 $
8 10 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 113,000 8,146,969,600 Rls. 226,000 $
9 8 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 106,990 7,505,138,220 Rls. 213,980 $
10 3 1396 يزد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,245,470,000 Rls. 192,464 $
11 11 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 82,010 6,033,845,380 Rls. 164,020 $
12 4 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 56,000 5,475,960,000 Rls. 168,000 $
13 12 1396 يزد قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 60,790 4,548,915,700 Rls. 121,580 $
14 9 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 62,480 4,403,340,480 Rls. 124,960 $
15 8 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 63,100 4,344,056,400 Rls. 126,200 $
16 7 1396 يزد قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 59,900 4,086,977,000 Rls. 119,800 $
17 3 1396 يزد قزاقستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 31,350 3,559,917,900 Rls. 109,705 $
18 5 1396 يزد قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 29,280 3,353,047,320 Rls. 102,480 $
19 12 1396 يزد قزاقستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 22,350 3,323,445,000 Rls. 89,400 $
20 6 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,210 3,030,924,400 Rls. 91,735 $
21 12 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,615 2,821,781,247 Rls. 75,653 $
22 11 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,555 2,787,769,736 Rls. 75,443 $
23 10 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,979 2,500,589,520 Rls. 69,927 $
24 2 1396 يزد قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 22,000 2,497,495,000 Rls. 77,000 $
25 9 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,948 2,484,752,802 Rls. 69,818 $
26 7 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,657 2,440,631,100 Rls. 72,300 $
27 2 1396 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 23,700 2,306,412,900 Rls. 71,100 $
28 11 1396 يزد قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 19,100 2,104,113,300 Rls. 57,300 $
29 1 1396 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17,660 2,003,756,580 Rls. 61,810 $
30 1 1396 يزد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 61,200 753,334,868 Rls. 23,231 $
31 3 1396 يزد قزاقستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 20,000 746,212,000 Rls. 23,000 $
32 3 1396 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 209,740 614,841,702 Rls. 18,948 $
33 8 1396 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 28,396 583,909,101 Rls. 17,037 $
34 2 1396 يزد قزاقستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 30,200 500,014,746 Rls. 15,414 $
35 5 1396 يزد قزاقستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 62,722 452,910,778 Rls. 13,799 $
36 11 1396 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,509 390,375,725 Rls. 10,679 $
37 9 1396 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,660 310,533,984 Rls. 8,796 $
38 10 1396 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 13,845 299,375,973 Rls. 8,307 $
39 3 1396 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,100 293,942,640 Rls. 9,058 $
40 9 1396 يزد قزاقستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 83,907 288,955,496 Rls. 8,200 $
41 2 1396 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 82,016 255,341,181 Rls. 7,869 $
42 6 1396 يزد قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 88,180 232,323,360 Rls. 6,968 $
43 7 1396 يزد قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 59,732 172,210,080 Rls. 5,136 $
44 8 1396 يزد قزاقستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 64,950 152,221,883 Rls. 4,331 $
45 2 1396 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 5,900 114,834,060 Rls. 3,540 $
46 1 1396 يزد قزاقستان 08071100 هندوا نه , تازه 17,700 86,122,890 Rls. 2,655 $
47 11 1396 يزد قزاقستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,160 79,970,620 Rls. 2,164 $
48 12 1396 يزد قزاقستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,840 68,378,730 Rls. 1,814 $
49 8 1396 يزد قزاقستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 750 52,723,500 Rls. 1,500 $
50 5 1396 يزد قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 19,150 47,095,200 Rls. 1,440 $
51 11 1396 يزد قزاقستان 70193910 پشم شيشه 750 27,540,750 Rls. 750 $
52 8 1396 يزد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 200 456,937 Rls. 13 $
مجموع کل
200,527,296,249 ريال
مجموع کل
5,748,559 دلار
[1]