آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 يزد كويت 29171400 انيدريد مالئيك 200,000 10,240,547,000 Rls. 278,000 $
2 8 1396 يزد كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,048,000,000 Rls. 200,000 $
3 9 1396 يزد كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,400 6,891,340,800 Rls. 195,200 $
4 3 1396 يزد كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,839,920,000 Rls. 180,000 $
5 8 1396 يزد كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,120 5,720,973,300 Rls. 163,620 $
6 10 1396 يزد كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,500 5,292,480,000 Rls. 148,000 $
7 10 1396 يزد كويت 29171400 انيدريد مالئيك 100,000 5,081,006,000 Rls. 139,000 $
8 9 1396 يزد كويت 29171400 انيدريد مالئيك 100,000 4,907,256,000 Rls. 139,000 $
9 4 1396 يزد كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,500 4,727,974,875 Rls. 145,275 $
10 10 1396 يزد كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,500 2,655,180,000 Rls. 74,250 $
11 4 1396 يزد كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,440,875,000 Rls. 75,000 $
12 7 1396 يزد كويت 29171400 انيدريد مالئيك 40,000 2,400,004,878 Rls. 70,709 $
13 2 1396 يزد كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,119 1,522,657,698 Rls. 46,942 $
14 9 1396 يزد كويت 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 403,852 1,064,238,745 Rls. 29,944 $
15 2 1396 يزد كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 330,458 1,021,690,032 Rls. 31,496 $
16 11 1396 يزد كويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,669 862,747,508 Rls. 23,602 $
17 7 1396 يزد كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,381 789,389,094 Rls. 23,257 $
18 1 1396 يزد كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,632 763,703,244 Rls. 23,558 $
19 3 1396 يزد كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,561 761,558,012 Rls. 23,469 $
20 6 1396 يزد كويت 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 95,748 699,990,621 Rls. 21,065 $
21 5 1396 يزد كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 226,603 642,338,472 Rls. 19,608 $
22 10 1396 يزد كويت 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 78,150 410,210,856 Rls. 11,304 $
23 8 1396 يزد كويت 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 75,340 337,109,228 Rls. 9,836 $
24 9 1396 يزد كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 600 285,962,400 Rls. 8,100 $
25 12 1396 يزد كويت 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 50,955 259,510,440 Rls. 6,936 $
26 8 1396 يزد كويت 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 49,280 257,761,980 Rls. 7,372 $
27 7 1396 يزد كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 75,240 234,106,460 Rls. 6,982 $
28 11 1396 يزد كويت 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 49,030 211,086,960 Rls. 5,712 $
29 10 1396 يزد كويت 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 48,905 204,690,240 Rls. 5,724 $
30 6 1396 يزد كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 48,944 145,415,088 Rls. 4,368 $
31 3 1396 يزد كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 50,590 135,950,219 Rls. 4,189 $
32 4 1396 يزد كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 25,470 68,971,020 Rls. 2,116 $
مجموع کل
73,924,646,170 ريال
مجموع کل
2,123,634 دلار
[1]