آمار کل " صادرات به" کشور (اسلووني) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 544,500 24,304,369,320 Rls. 650,232 $
2 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 544,500 21,027,156,470 Rls. 642,934 $
3 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 346,500 14,230,301,276 Rls. 438,422 $
4 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 222,750 10,439,424,102 Rls. 294,118 $
5 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,905,808,875 Rls. 136,125 $
6 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 99,000 4,620,354,750 Rls. 136,125 $
7 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 4,502,329,524 Rls. 138,798 $
8 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 3,928,827,573 Rls. 121,077 $
مجموع کل
87,958,571,890 ريال
مجموع کل
2,557,831 دلار
[1]