آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 594,000 21,762,287,415 Rls. 639,738 $
2 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 495,000 17,047,202,339 Rls. 464,744 $
3 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 198,000 8,578,346,176 Rls. 253,188 $
4 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 198,000 7,154,983,044 Rls. 217,404 $
5 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 148,500 5,345,061,120 Rls. 159,936 $
6 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,682,900,981 Rls. 131,583 $
7 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,556,533,905 Rls. 120,879 $
8 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 49,500 1,819,232,575 Rls. 55,985 $
مجموع کل
70,946,547,555 ريال
مجموع کل
2,043,457 دلار
[1]