آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,089,000 44,865,672,093 Rls. 1,373,427 $
2 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 11,789,784,256 Rls. 363,232 $
3 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 297,000 11,439,202,995 Rls. 335,313 $
4 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 198,000 9,287,808,750 Rls. 272,250 $
5 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 7,315,257,114 Rls. 225,522 $
6 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 3,929,917,266 Rls. 121,077 $
مجموع کل
88,627,642,474 ريال
مجموع کل
2,690,821 دلار
[1]