آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 462,000 20,153,494,900 Rls. 549,780 $
2 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 297,000 10,269,501,814 Rls. 316,577 $
3 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 310,000 10,220,085,315 Rls. 296,670 $
4 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 220,000 9,969,516,150 Rls. 266,970 $
5 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 237,600 9,694,691,786 Rls. 262,073 $
6 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 242,000 9,052,000,320 Rls. 253,132 $
7 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 186,000 7,198,370,190 Rls. 220,410 $
8 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 170,000 6,934,751,550 Rls. 195,450 $
9 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 161,250 6,339,262,440 Rls. 182,865 $
10 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 130,000 6,147,892,032 Rls. 171,228 $
11 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 165,000 6,054,485,580 Rls. 175,890 $
12 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 132,000 5,381,300,100 Rls. 157,740 $
13 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 129,250 5,221,106,495 Rls. 159,753 $
14 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 121,000 4,439,956,092 Rls. 128,986 $
15 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 121,000 4,107,193,266 Rls. 126,566 $
16 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 111,250 3,997,983,348 Rls. 123,212 $
17 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 88,000 3,725,172,770 Rls. 100,760 $
18 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 77,000 3,363,879,970 Rls. 103,565 $
19 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 60,000 3,285,295,920 Rls. 88,080 $
20 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 66,000 2,710,449,390 Rls. 76,890 $
21 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 65,000 2,648,711,325 Rls. 74,425 $
22 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 66,000 2,619,228,150 Rls. 74,910 $
23 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 60,000 2,615,938,200 Rls. 76,680 $
24 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 60,000 2,372,264,100 Rls. 72,780 $
25 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 60,000 2,302,430,478 Rls. 70,149 $
26 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 63,000 2,280,213,180 Rls. 70,182 $
27 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 60,000 2,179,766,400 Rls. 67,200 $
28 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 44,000 1,777,913,676 Rls. 52,668 $
29 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,746,199,400 Rls. 53,812 $
30 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 55,000 1,562,112,915 Rls. 47,685 $
31 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 973,715,040 Rls. 27,360 $
32 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 719,632,860 Rls. 21,533 $
مجموع کل
162,064,515,152 ريال
مجموع کل
4,665,981 دلار
[1]