آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 813,960 49,419,986,102 Rls. 1,523,004 $
2 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,000,000 40,175,073,000 Rls. 1,158,000 $
3 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,000,000 34,288,920,000 Rls. 1,026,000 $
4 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,000,000 31,429,505,000 Rls. 961,000 $
5 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,000,000 31,275,745,000 Rls. 961,000 $
6 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 700,000 26,445,047,400 Rls. 718,200 $
7 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 800,000 25,742,003,200 Rls. 793,600 $
8 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 430,920 24,990,929,495 Rls. 670,081 $
9 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 496,860 22,391,288,156 Rls. 663,308 $
10 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 700,000 21,825,078,800 Rls. 672,700 $
11 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 500,000 16,079,328,000 Rls. 496,000 $
12 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 239,400 11,844,428,715 Rls. 338,751 $
13 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 191,520 8,321,803,579 Rls. 250,891 $
14 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 192,000 1,506,388,282 Rls. 46,439 $
مجموع کل
345,735,524,729 ريال
مجموع کل
10,278,974 دلار
[1]