آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 677,600 24,851,145,735 Rls. 733,066 $
2 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 629,200 21,445,842,785 Rls. 658,143 $
3 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 605,000 20,920,239,340 Rls. 644,930 $
4 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 308,000 13,669,363,400 Rls. 366,520 $
5 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 264,000 11,038,159,440 Rls. 316,008 $
6 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 312,000 10,539,971,712 Rls. 325,104 $
7 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 242,000 9,976,225,787 Rls. 266,926 $
8 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 264,000 9,827,688,816 Rls. 276,144 $
9 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 242,000 8,290,226,186 Rls. 255,532 $
10 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 198,000 8,066,904,318 Rls. 232,782 $
11 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 176,000 7,020,128,720 Rls. 215,996 $
12 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 169,400 6,780,527,072 Rls. 186,848 $
13 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 150,000 5,904,410,930 Rls. 181,950 $
14 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 120,000 5,610,057,420 Rls. 158,907 $
15 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 169,400 4,833,638,570 Rls. 146,870 $
16 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 132,000 4,789,868,952 Rls. 144,408 $
17 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 110,000 4,617,502,406 Rls. 127,754 $
18 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 121,000 4,533,728,914 Rls. 128,986 $
19 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 110,000 4,400,411,400 Rls. 131,670 $
20 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 110,000 4,368,335,400 Rls. 128,700 $
21 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 145,200 4,159,339,520 Rls. 125,888 $
22 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 88,000 3,911,570,432 Rls. 107,008 $
23 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 88,000 3,763,977,030 Rls. 115,170 $
24 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 72,000 3,585,179,880 Rls. 96,120 $
25 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 3,094,072,000 Rls. 87,800 $
26 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 66,000 3,000,033,168 Rls. 80,432 $
27 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 63,000 2,246,671,413 Rls. 69,237 $
28 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 57,750 2,059,123,348 Rls. 63,467 $
29 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 1,730,467,740 Rls. 53,172 $
30 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,367,279,500 Rls. 37,000 $
31 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 1,167,660,000 Rls. 35,984 $
32 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,064,388,000 Rls. 31,200 $
33 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 984,523,650 Rls. 30,341 $
34 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 950,439,336 Rls. 26,972 $
35 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 935,988,840 Rls. 28,440 $
36 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 933,457,680 Rls. 28,440 $
37 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 784,537,780 Rls. 24,178 $
38 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 335,673,250 Rls. 9,250 $
39 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 196,467,030 Rls. 6,047 $
40 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 196,031,646 Rls. 6,047 $
مجموع کل
227,951,258,546 ريال
مجموع کل
6,689,437 دلار
[1]