آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,607,302 234,000,000,000 Rls. 6,451,605 $
2 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 321,850 14,344,651,078 Rls. 388,443 $
3 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,270,280,407 Rls. 121,139 $
4 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,257,688,050 Rls. 121,770 $
5 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 3,934,748,475 Rls. 105,165 $
6 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 3,804,867,000 Rls. 113,850 $
7 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 110,370 1,470,237,480 Rls. 45,252 $
8 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,324,315,980 Rls. 39,780 $
9 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 29291090 --- ساير 18,600 1,237,351,050 Rls. 36,270 $
مجموع کل
268,644,139,520 ريال
مجموع کل
7,423,274 دلار
[1]